Persondatapolitik

IT People Denmark ApS persondatapolitik

Dataansvarlig:

IT People Denmark ApS tilbyder netværksgrupper og netværksfællesskab, samt arrangementer og
kundeservice til IT-professionelle med primært leveranceområde i Danmark.
IT People Denmark ApS (benævnes herefter IT People Denmark) er dataansvarlig.

Kontakt oplysninger:
IT People Denmark ApS

Symbion Community

Fruebjergvej 3

2100 København Ø


Att.: Uffe Lykkebak

Behandlingsaktiviteter:

Kommunikation med kunder og potentielle kunder, samt udsendelse af nyhedsbrev og tilbud.
IT People Denmark håndterer personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når du ved køb af medlemskab eller bestilling af én eller flere serviceydelser af IT People Denmark, afgiver dine personoplysninger til IT People Denmark, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af IT People Denmark. I tilfælde af bestilling af et firma- eller fællesarrangement, der inkluderer andre end dig selv, forpligter du dig til at indhente samtykke fra de øvrige deltagere.

IT People Denmark indsamler og behandler til enhver tid personoplysninger i henhold til loven. IT People
Denmark indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du eller din virksomhed bestiller/eller anmoder om én eller flere af IT People Denmark
  serviceydelser, herunder at bede om tilbud eller godkendelsesmøde.
 • I forbindelse med bestilling af digitale/online serviceydelser f.eks. online events.
 • Når du giver godkendelse til at modtage nyhedsbrev, eller at IT People Denmark gerne må kontakte
  dig i forbindelse med tilbud og/eller salg af IT People Denmark serviceydelser.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbyder, samt offentlige databaser.
 • Via browsercookies.

IT People Denmark indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Fuldt navn, fuld adresse, telefonnummer, virksomhed, e-mailadresse, titel og
  stillingsbetegnelse samt andre almene personoplysninger.
 • Ordre- og købshistorik herunder også brugen af IT People Denmark Arrangementsside og/eller
  andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
  Oplysninger om din virksomhed.

Billeder og videoer i forbindelser med arrangementer.

Kunder som har bestilt/deltaget i IT People Denmarks medlemsydelser, samt andre serviceydelser f.eks. andre netværks- og/eller sociale arrangementer, tilkendegiver deres samtykke til brug af billeder og/eller videoer fra IT People Denmarks serviceydelser. Ved godkendt samtykke bliver billeder og/eller videoer fra IT People Denmarks arrangementer indsamlet og behandlet til salgs- og markedsføringsaktiviteter af IT
People Denmark.

IT People Denmark indsamler billeder og/eller videoer til blandt andet følgende aktiviteter:

 • Salgs og markedsføringsmaterielle, herunder nyhedsbrev.
 • Opslag på sociale medier og IT People Denmarks hjemmeside.

Ved særlig tilpasning af serviceydelser til dig, kan IT People Denmark blandt andet indsamle yderligere
følgende personoplysninger:

 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Helbredstilsyn

Hvis de vælger at tilkendegive disse personoplysninger, betragter IT People Denmark det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger.

Personoplysninger og IT People Denmark samarbejdspartnere:

Såfremt en af IT People Denmarks serviceydelse udbydes/faciliteres af tredjepart f.eks. samarbejdspartnere, vil det være pålagt IT People Denmark at informere de involverede tredjeparter om IT People Denmark nuværende persondatapolitik. Det er pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykke til registrering og behandling af personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger.

I forbindelse med IT People Denmarks serviceydelser som udbydes/faciliteres af tredjepart f.eks. kurser eller konferencer, får tredjepart adgang til en deltagerliste med følgende personoplysninger:

 • Fulde navn, fuld adresse, telefonnummer, virksomhed, e-mailadresse, titel og
  stillingsbetegnelse samt andre almene personoplysninger.

Formålet med indsamlingen af personlige data:

IT People Denmark indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og levere serviceydelser samt rådgivning af disse, dertil arrangementer og kundeservice med primært leveranceområde i Danmark.
IT People Denmarks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Kontakt til dig før, under eller efter dit deltagelse/medlemskab af serviceydelser.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Behandle din deltagelse i netværksgrupper, arrangementer eller andre serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af IT People Denmark serviceydelser.
 • Tilpasning af IT People Denmark kommunikation og markedsføring til dig.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres leverancer samt kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til IT People Den.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

Det juridiske grundlag for behandlingen:

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå IT People Denmark baserer behandlingen af dine personoplysninger. IT People Denmark kan f.eks. behandle dine personoplysninger, på baggrund af at det er nødvendigt for at:

 • Opfylde en aftale, som du er part i, herunder deltagelse på et arrangement eller netværksgruppe, et møde og/eller samarbejdsaftaler.
 • Gennemføre handlinger og/eller forberedelse på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.
 • Forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Legitime interesser, som IT People Denmark forfølger kan blandt andet være:

 • Statistik
 • Kundeundersøgelser
 • Interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med det formål at forbedre
  din serviceoplevelse samt kvaliteten af IT People Denmarks serviceydelser.

Når du oplyser IT People Denmark om særlige præferencer og hensyn, såsom:

 • Allergi
 • Helbredsmæssige oplysninger
 • Handicap eller lignende

Vil IT People Denmark brug oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger. I tilfælde af IT People Denmark modtager dine personoplysninger fra en tredjepart f.eks. i forbindelse med tilmeldinger fra en samarbejdspartner, er det i disse tilfælde samarbejdspartneren der er ansvarlig for at informere deltagerne om IT People Denmarks nærværende persondatapolitik.

Dine rettigheder:

Når IT People Denmark indsamler og behandler din personoplysninger, har du i henhold til persondataforordningen en række rettigheder. Du har ret til at:

Få indsigt i, hvilke personoplysninger IT People Denmark har indsamlet og behandler om dig.
Få berigtiget eller ændret de personoplysninger, IT People Denmark har registreret om dig.

Få slettet de personoplysninger IT People Denmark har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter IT People Denmark alle oplysninger, som IT People Denmark ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, som resulter i, at behandling af din personoplysninger herefter ophører, medmindre IT People Denmark efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen til indsigt i hvordan din personoplysninger behandles kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan ved skriftlig anmodning til IT People Denmark enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ændret dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.
Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Du kan også kontakte IT People Denmark hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
IT People Denmark ApS
Jyllingevej 47 st. th.
2720 Vanløse
Att.: Uffe Lykkebak

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger IT People Denmark, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigt muligt. IT People Denmark forbeholder ret til at afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, eller kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben uden for IT People Denmarks kontrol f.eks. at slette information på eventdeltageres kopier af deltagerlister. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares og behandles digitalt på enheder der er sikkerhedssikret. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, diskrimination, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlige ulempe, vil IT People Denmark underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

IT People Denmark bytter sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer såvel som egne interne systemer.
IT People Denmark kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til
lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlige myndighed.

IT People Denmark beholder din personoplysninger i databasen og holder ikke en frist for hvornår din personoplysninger slettes. Din personoplysninger slettet når du enten har informeret IT People Denmark om dette eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Cookiepolitik

IT People Denmark anvender ikke cookies til IT People Denmarks digitale ydelser.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til IT People Denmarks behandling af personoplysninger
kan du henvende dig skriftligt til:
IT People Denmark ApS

Symbion Community

Fruebjergvej 3

2100 København Ø


Att.: Uffe Lykkebak

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.
Den aktuelle kontakt adresse kan findes på www.datatilsynet.dk.
Vi tager forbehold for fejl og ændringer i priser eller øvrig information på siden